Hypnotherapie Conny Hofmeester

Privacybeleid

Hier laat Conny Hofmeester je weten op welke wijze gegevens verzameld worden en hoe met deze informatie wordt omgegaan. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Hypnotherapie Conny Hofmeester. In dit Privacy Statement legt zij je uit welke gegevens zij verwerkt, en met welk doel ze dat doet. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Conny raadt je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Hypnotherapie Conny Hofmeester is een éénmanszaak te Muiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74266535. Conny Hofmeester is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnotherapie Conny Hofmeester de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hypnotherapie Conny Hofmeester jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hypnotherapie Conny Hofmeester de persoonsgegevens van jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Conny Hofmeester voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Conny Hofmeester worden bewaard.

Doeleinde:

Het maken van een goede anamnese en minimaal verslag van de sessie op papier voor goede opvolging.

Gegevens:

Voor therapiebehandelingen is het, naast de NAW-gegevens, nodig om van jou te weten met welke hulpvraag je komt. Gegevens betreffende de hulpvraag, eventuele nevenklachten, of er in de reguliere zorg andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten en of je eerdere ervaringen hebt met enige vorm van therapie, zijn nodig om zorgvuldig te werk te kunnen gaan en de behandelingen gericht in te zetten. Er wordt een dossier bijgehouden over de ingezette technieken, suggesties en/of gebruikte scripts en gegeven adviezen om eventuele vervolgsessies een goede opvolging te laten zijn.

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn:

20 jaar.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Hypnotherapie Conny Hofmeester heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan haar verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

Als je de persoonsgegevens wilt inzien die bij Hypnotherapie Conny Hofmeester over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hypnotherapie Conny Hofmeester. Je kunt verzoeken dat Hypnotherapie Conny Hofmeester je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Hypnotherapie Conny Hofmeester de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hypnotherapie Conny Hofmeester of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hypnotherapie Conny Hofmeester te verkrijgen. Hypnotherapie Conny Hofmeester zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat zij die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Hypnotherapie Conny Hofmeester je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hypnotherapie Conny Hofmeester:

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@connyhofmeester.nl Hypnotherapie Conny Hofmeester zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hypnotherapie Conny Hofmeester een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hypnotherapie Conny Hofmeester je verzoek afwijst zal zij in een antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

Het kan zijn dat Hypnotherapie Conny Hofmeester verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Privacy in de computer

Conny Hofmeester heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen teneinde datalekken te voorkomen en zodoende de grootst mogelijke vorm van bescherming van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Zij is de enige die toegang heeft tot haar computer en documenten. Haar computer en de documenten zijn voorzien van wachtwoorden en toegangscodes.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na je expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid. Ook uitsluitend met jouw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat zij en/of haar administrateur, een factuur kan opstellen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Conny Hofmeester adviseert je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hypnotherapie Conny Hofmeester je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@connyhofmeester.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hypnotherapie Conny Hofmeester jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@connyhofmeester.nl Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.